Ücretsiz Kameralı Sohbet Etmek İsteyenlerin Buluştuğu Tek Adres

Münafık ve müşrik hakkında bilgi – islami sohbet

Münafık ve müşrik hakkında bilgi – islami sohbet iki yüzıü davranan demektir. Aslinda iman etmediği halde iman etmiş gibi

davranan, müsıümanlann yamnda müslümanmiş gibi göründüğü halde kalbinde
küfür ve inkar bulunan kimsedir.
Kafir, açlkça kafir olduğunu söyıediği halde, münafık islami sohbet böyle değildir. Bu
sebeple müsıümanlar için. Kafirden daha tehlikeıi bir düşman yoktur. ( sohbet odaları )
A. Münafrkıar Peygamberimizin Medine’ye hıcretinden sonra ortaya çrk-
mışlardır. Çünkü orada müslümanlar kuvvet islami sohbet bulmuşlardır. Daha önceleri müsıü-
maniar zayıf durumda oldukıanndan, onlardan gelecek bir tehlike veya fayda
olmadığindan, kimsenin münafık oımasl söz konusu değildi. Münafıklar müslü-
man gibi göründüklerinden hem kendilerini korur, hem müslümanlara tanınan
hakıardan islami sohbet istifade ederler.
B. Münaftklar ahirette kimseyi kandırma imkan bulamıyacak, kafirlere
birlikte Cehennem’e gireceklerdir. Bir ayette şöyle buyurulur:”Muhakkak ki
münaflklar Cehennem’in en aşağl-derin çukurlannda olacaklardır. Onlar islami sohbet için bir
yardimcı buıamıyacaksln. ” 3
C. Bazı hadisıerde bir klsim günahıan yapanların münafık oıduğu anıatıiır
Münafık olamn alameti üçtür Konuştuğunda yaıan söyler, vadettiğinde
sözünde durmaz, emanet verildiğinde hıyanet eder”gibi 4 Bu ameı yönü iıe fasık
ve günahkar demektir. Tehdid manasl taşir. Yoksa Cehennem’e girerek ebedi
oıarak kalacak oıan münaflklardan otur demek değildir.
ıV-Müşrik
ortakıık kuran, ortak kabuı eden demektir. Buradaki manası Allah Tea-4
ıa’nın birıiğini kabul etmeyen, ondan başka varlıkıan da ilah olarak kabul eden
demektir. Bir insan islami sohbet işleyebileceği en islami sohbet büyük günah budur. Müşrik olduğu halde
ölürse, a« edilmesi hiç mümkün değildir.”Alıah kendine şirk koşulmasını, kendin-
den başka bir varlığin iıah-tann olarak kabul ediımesini bağışlamaz. Bunun hari-
ecinde oıan günahlan dilediği kimse için bağlılar”buyurulmuştur.