Mümin, kafir, münafık, müşrik - islami sohbet

Mümin, kafir, münafık, müşrik – islami sohbet

Mümin, kafir, münafık, müşrik – islami sohbet Mü’min, kafi’r, münafık, müşrik.
Buluğ Çağına ulaşan ve normal akla sahip olan insanlar, şu dört guruba
ı-Mü’min
inanan demektir. Allah’a ve Rasulü’ne sohbet odaları inanan, Rasuıulıah’\n haber verdiği
hef şeyin doğru ve gerçek oıduğunu kalbiyle islami sohbet tasdik eden ve bu inancı diliyle de
açıklayan insandır. Ancak ahirette mü’minlere vadedilen miikafat\arı a\abilmesi
içiri imanıı olarak ölmesi şaruir. Ahirette islami sohbet hesaba cekilen insan\ar, ölürken mü’min,
kafi. r, rirıünaflk ve müşrik oluşlarına göre değerlendirileceklerdir. Bu sebeple dün-
yadan aynlış zamanı çok muhimdir. Allah Taıa”Ancak rriü’min kimseler islami sohbet olarak
ölünüz(son buyurmuştur.’
Mü’min olarak ölenler ahirette Cennet’e girecek\erd\r. Cennet’in nimetıe-
lini dünyada anlamamlz, tarif etmemiz imkanstzdır.
Mü: min oldüğu halde günahr sevabıhdan çok olanlar, bir zaman Cehen-
nem “de yandlktan sonra ennet’e girer. Bu arada, günahı çok ö\anıardan bir
ktsiml peygamberin efaati ve Alıah Taua’nın affetmesi ile Cehennme girrinek-
ten kurtulabilir.
nefesiniz kadar imanda devam ediniz)”

: ıı-Kafir
inkar eden demektır. Rasulullah (S.A.V.) Efendimizin Aııah’dan getırerek
haber verdiği gerçekleri kabul etmeyen, inkar islami sohbet eden demektir. Dünyadan kafir
oıarak aynlan kimse, ahirette Cehennem’e girecektir. Kafirıer için Cehennem’den
çıkma hakki yoktur. Onların Cehennem’deki durumunu şu ayet açıklamaktadir
“Onlann derileri (yana yana) piştikçe,