İmanın esasları amentü – islami sohbet

İmanın esasları amentü – islami sohbet iman esaslan Alfah’a, meleklerrne, kitaplanna, peygamberlere, ahiret gününe,
ve kadere inanmaktır. inan ile amel birbir rnden ayndlr çünkü iman fJer kese farzdır.
Amellefm Tepsi helkese lrz değildir. Mesela zengin olmayaiJlarzekat ve hac ile mükellef
değildir. Iman bir vakte bağll değildir. Ameller vakitlere bağltdır, Vaktleri gelmeden
yap. Tlmazlar. Senenin herhangi bir gü[tünde değil, islami sohbet belli gü nlerinde hac vaz§ fes§ yapılabilir.
Bir mü’min bir ktslm amelleri yapmadtğr takdirde onu imanstz sayma hakkrmız yoktur.
imiar? ğlameğ arasinda srkr bir baiiganti v trdlr. çünkü irrıara nsanı amel etmeye
sevkeder. Iman kuwetlendikçe amel artar. Amel olmadlği zaman iman islami sohbet zayıflar. Müslü-
man olamn ğyi irnek olmitst, dini hakkinda bakalar]nsn fena düşüncelere sahip. olması
önler. Peygamberimizin b”% ön? ür boyu ibadetler§ ne elevam etm. Esi, onun ne dereiJe
lizimlu oldu unu gösterir. ( islami sohbet )