İman ile amel arasındaki ilişki - islami sohbet

İman ile amel arasındaki ilişki – islami sohbet

İman ile amel arasındaki ilişki – islami sohbet İman ile amel arasındaki iliski
iman ile amei birbirinden ayn şeyıefdir

Yani imam oıanın ameıi olmayabi-
lir. Yahut imanı olmadlğr haıde amel islami sohbet edebilir. Bir kimseyİ amel etmediğinden
dolayı”imansız”olarak kabul etmek doğru değildir.

Bununla beraber iman I\e
amei arasında sikr bir bağlantinın vafıığr da inkar islami sohbet edilemez. şimdi bu konuları birer
birer ele alalım

: A. iman ile amel birbirinden ayrıdir islami sohbet

diğerini etmemek olmaz. Ayrıca iman konusunda kadın erkek, genç ihtiyar, fakir
zengin herkes aynıdrr. Sağıam ile sakat ve hasta hep aynı iman esaslarına
inanma mecburiyetindedir. Fakat amelıerin hepsi herkese farz islami sohbet olmaz. Fakirler
hac ve zekatla sorumlu değiıdi”. Kadinlar, yolcular hastalar cuma namazım kılma
mecburiyetinde değiıdir. Boy abdesti aıması gerekenıer naniaz krlamaz, islami sohbet Kur’an’a
durumlarda iman devam eder.
el süremez, Ka’be’yi tavaf edemez ve mescide giremezıer. Halbuki bütün bu
2. Ameiler vakitıere bağlıdtr. vakitıeri geımeden yapılmazıar Ramazan
geımeden ramazan orucu tutuımaz, hac vakti gelmeden seilefil r ıerhangi bir
gününde hac yaprıamaz. Namaz vakitleri girmeden o vaktin namazi kııınmaz.
Ama iman etmek için bir zamanın geımesi şart değildir. ömrün herhangi bir
anında, gece gündüz, ne vakit oıursa olsun iman ediıebiıir, ve hayat boyu devam
eder.
3. Peygamberimizin ve halifelerinin devirlerinde hirsrzlık yapana, zina
edene cezalar veriımiş, fakat onıara imansız oıdukıarı söyıenmemiştir. Bir ameli
yapmamak diğer ameıe zarar vermez. Namaz kılmayan oruc tutabiıir. Halbuki
meseıa meleklere iman etmeyenin diğer konuıardaki imanı geçersizdir.
B. iman iıe amei arasinda sıkl bir bağıantl vardır
1. Iman. Etmek, ameı etmeyi gerektirir. Meseıa arabasina benzin koyma-
yınca işıemeyeceğine inanan insan, pahalı da olsa benzini kor, bedava diyerek su
doıduramaz. Doldurursa işıemeyeceğini bilir. Bunun gibi haram oıanı yaptığl veya
farz olarn yamadrğl zaman Cehennem’e gireceğine inanan insan, namazını
kılmayınca duramaz, başkasımn malına eı süremez.
2. Ameııere değer kazandıran imandır. Iman olmadıkça ameııerin Aılah
Taata’mn yanında değeri yoktur. Aynca imamn kuwet derecesi amellere veriıe-
cek oıan sevablara tesir eder. Aynı ibadeti yapan iki insandan biri daha çok sevab
alirsa imamn kuwet derecesi sebebiyıe alir.
C. Müslümamn ameı etme mecburiyeti vardır
çünkü iman kalbde kaldlğı müddetçe meyvesiz kuru bir ağaç gibidir. Ameı
etmediği müddetçe iman zayıflar, beslenmeyen vicüdun hastalandığı ve neti-
cede öldüğü gibi amelsiz iman da tehıike içine girer. Ayrıca, iman etmek Aılah’irı
emri oıduğu gibi, amei etmek de Aııah’in emridir.

Emirlerden islami sohbet birinin tutuıması,
diğerinin tutulmamasr doğru olmaz. Bu arada, amei etmeyen Alıah’ın emirlerini
yerine getirmeyen, temiz bir ahlaka, dürüst bir yaşayışa sahip olmayan müslü-
man,

yabancılann, din düşmanlanmn isım dini islami sohbet hakkında fena düşühcelere sahip
peygamberimizin ve ashabımn ömür boyunca

Allah’ın emrettiği her şeyi yaptıkıa-
rmi biıiyoruz. Bizim de onıarın yolundan gitmemiz gerekir.